U kunt mij bellen om een afspraak te maken op 06-25320818

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Medisch voetzorgverlener Lissy Buys en de cliënt waarop Medisch voetzorgverlener Lissy Buys deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Medisch voetzorgverlener Lissy Buys 
Medisch voetzorgverlener Lissy Buys zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment geldende Beroepscompetentie. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Medisch voetzorgverlener Lissy Buys melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch voetzorgverlener Lissy Buys het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch voetzorgverlener Lissy Buys de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Medisch voetzorgverlener Lissy Buys vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch voetzorgverlener Lissy Buys aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem welke is beveiligd. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding
Medisch voetzorgverlener Lissy Buys is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch voetzorgverlener Lissy Buys verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6 Aansprakelijkheid
Medisch voetzorgverlener Lissy Buys is niet aansprakelijk voor lichamelijke/materiële schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch voetzorgverlener Lissy Buys is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch voetzorgverlener Lissy Buys is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Garantie
Medisch voetzorgverlener Lissy Buys geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • Het de eerste behandeling betreft, en niet alle gebreken in één behandeling verholpen kunnen worden.
  • De cliënt de kunstnagels c.q. voeten heeft laten onderhouden door een andere pedicure.
  • De cliënt zelf de voeten heeft behandeld.
  • De cliënt andere producten dan de door Medisch voetzorgverlener Lissy Buys geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels c.q. huid.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  •  
8. Beschadiging & diefstal


Medisch voetzorgverlener heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt, zo meldt Medisch voetzorgverlener Lissy Buys diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Medisch voetzorgverlener Lissy Buys, de voetzorgverlener zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lissy Buys de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lissy Buys en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft medisch voetzorgverlener Lissy Buys het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Medisch voetzorgverlener Lissy Buys en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de algemene voorwaarden.